privacy

Om uw privacy te beschermen zijn binnen Dynamo regels afgesproken. Voor onze dienst- en hulpverlening is het vaak nodig om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens vast te leggen. In ons Privacy Statement (klik voor PDF-versie) leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken.

U kunt hier de informatieflyer over de omgang met uw persoonsgegevens vinden. Klik op de dienst waar u gebruik van maakt:

Informatieflyer persoonsgegevens planning en plaatsing (voorscholen)

Informatieflyer persoonsgegevens voorscholen

Informatieflyer persoonsgegevens Talententent

Informatieflyer persoonsgegevens Vroeg Eropaf

Informatieflyer persoonsgegevens schuldhulpverlening voor jongeren

Informatieflyer persoonsgegevens jeugd en jongerenwerk

Informatieflyer persoonsgegevens sociaal raadslieden en cliëntondersteuning

Informatieflyer persoonsgegevens participatie

 

Privacy Statement Dynamo

Dit is het Privacy Statement van Dynamo. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Dynamo uw persoonsgegevens.

Dynamo acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Dynamo veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom heeft Dynamo een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dynamo van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres et cetera. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult of gebruikt maakt van bepaalde diensten.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Dynamo worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Van wie verwerkt Dynamo persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiële) klanten van Dynamo (onder een klant verstaan wij iemand die gebruik maakt van onze dienst- en hulpverlening), medewerkers, stagiairs en vrijwilligers van Dynamo. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of partners van Dynamo.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw klanten of medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om de betrokkenen hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw klanten of medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Dynamo omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Dynamo, gevestigd aan het Ambonplein 55 te Amsterdam. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en zo ja welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Dynamo uw persoonsgegevens?

Dynamo mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen op basis waarvan Dynamo uw persoonsgegevens mag verwerken zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang die aan ons is opgedragen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de Betrokkene die tot bescherming van Persoonsgegevens horen, zwaarder wegen dan die belangen.

Dynamo verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het kader van de volgende activiteiten:

Hulp- of Dienstverlening in Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening & Jeugd

Om u goed van dienst te kunnen zijn en goede hulpverlening te kunnen bieden is het van belang dat Dynamo persoonsgegevens van u registreert als u hiervan gebruikmaakt. Dynamo zal alleen gegevens verwerken voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende hulp/dienstverlening noodzakelijk is.

Zo zijn persoonsgegevens nodig voor het bieden van kwalitatief goede en controleerbare hulp- en dienstverlening. Daarom houden wij afspraken en verslagen van gesprekken met u bij. Ook registreren wij om u eventueel te kunnen verwijzen of bemiddelen naar partnerorganisaties.

Daarnaast worden er gegevens van u gebruikt voor de subsidieverantwoording. Dit gebeurt altijd anoniem.

Uw hulp- of dienstverlener zal u meer informatie geven bij uw eerste contact over de persoonsgegevens die Dynamo van u registreert.

Mocht het in het kader van goede hulp- of dienstverlening van belang zijn uw persoonsgegevens met derden te delen wordt dit eerst altijd mondeling met u besproken en wordt uw toestemming eerst gevraagd als dat nodig is.

Indien u hulp- of dienstverlening ontvangt waarbij een dossier wordt opgebouwd, dan worden uw gegevens tot 5 jaar na het afsluiten van die specifieke hulp- of dienstverlening bewaard. Komt u binnen die termijn terug voor een andere hulpvraag, dan worden dus alleen uw NAW- en contactgegevens langer dan 5 jaar bewaard. Alle andere persoonsgegevens bij andere hulp- of dienstverlening en bijvoorbeeld ondersteuning in groepsverband worden maximaal 2 jaar bewaard.

Pedagogische ondersteuning bij kinderopvang

In het kader van het sluiten en uitvoeren van een plaatsingsovereenkomst met u, uw kind en de voorschool of BSO moet Dynamo een aantal gegevens van u en uw kind verwerken. In verband met verantwoording aan de Belastingdienst, zijn wij ook verplicht het Burger Service Nummer van u en uw kind in onze administratie op te nemen. Indien u in aanmerking komt voor het ontvangen van gemeentetoeslag hebben wij voor de berekening daarvan ook inzage in uw financiële gegevens nodig. Deze financiële gegevens verwerken wij enkel voor het opstellen van de plaatsingsovereenkomst en worden na tekening vernietigd. De overige gegevens bewaren wij in verband met de fiscale bewaarplicht 7 jaar.

Daarnaast houden de voorscholen van Dynamo de ontwikkeling van uw kind bij om een passende ondersteuning te kunnen bieden om doelgericht te kunnen werken aan de ontwikkeling van het kind. Ook worden er bepaalde gegevens bijgehouden in het kader van de veiligheid, het inzetten van een adequate zorgstructuur en het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Mochten er zorgen ontstaan waarvoor extra professionele hulp ingeschakeld moet worden zal Dynamo eerst met u overleggen voordat wij gegevens delen met partijen die deze hulp bieden. Kinddossiers worden tot 1 jaar nadat het kind de voorschool heeft verlaten bewaard.

Registratie van medewerkers, stagiair(e)s, vrijwilligers en specialisten

Bij Dynamo zijn een groot aantal medewerkers en stagiairs in dienst. Daarnaast zetten iedere dag veel vrijwilligers zich in voor de doelstellingen van Dynamo. In het kader van de personeelsadministratie en stage- en vrijwilligersovereenkomsten moet Dynamo gegevens registreren. Dynamo houdt zich aan de wettelijke verplichtingen omtrent personeelsadministratie en financiële administratie en registreert niet meer gegevens dan nodig.

Sollicitaties

Als Dynamo vacatures heeft en u wilt daarop reageren, levert u ons persoonsgegevens aan. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en de gegevens van sollicitanten worden binnen 4 weken na de beëindiging van het sollicitatieproces verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld als u eventueel nog op een andere functie wil solliciteren.

Zakelijk contact

Indien u een leverancier of zakelijke partner bent van Dynamo, verwerken wij de persoonsgegevens van u als contactpersoon. Dit is noodzakelijk om contact met u op te kunnen nemen en kan belangrijk zijn voor onze financiële administratie.

Beeldmateriaal

Dynamo organiseert vaak activiteiten voor buurtbewoners van ons werkgebied en wij vinden het van essentieel belang om in onze publiciteit te laten zien dat wij er zijn voor bewoners. Fotografie van personen is daarvan een onmisbaar onderdeel.

Bij (kleine) evenementen of activiteiten waarbij inschrijvingen of aanmeldingen worden vereist en via Dynamo lopen, wordt bij inschrijving/aanmelding kenbaar gemaakt dat er foto’s genomen kunnen worden en wordt uw toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van beeldmateriaal. Dit geldt ook voor de kinderopvang.

Als er op een openbaar (zonder inschrijvingen via Dynamo) of besloten evenement (maar met grote deelnemersaantallen) vanuit Dynamo foto’s worden gemaakt, dan worden bezoekers daarover vooraf of ter plekke geïnformeerd. Daarbij wordt duidelijk gemaakt waar foto’s voor gebruikt kunnen worden en hoe bezoekers bezwaar kunnen maken.

U kunt bij het kopje “Wat zijn uw rechten?” lezen hoe u bezwaar kan maken of een verzoek van verwijdering kan indienden met betrekking tot persoonsgegevens (en dus ook beeldmateriaal).

Persoonlijk contact met Dynamo

Veel contacten tussen u en Dynamo verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Dynamo. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Dynamo worden vastgelegd als dat nodig is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, u te verwijzen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan een Dynamolocatie

Dynamo maakt op sommige locaties gebruik van cameratoezicht om de locaties en de bijbehorende voorzieningen beter te beveiligen. Meer specifiek beoogt het cameratoezicht bij te dragen aan:

  • het bevorderen van het veiligheidsgevoel van medewerkers, vrijwilligers, klanten en bezoekers;
  • het voorkomen van vandalisme en ander ongeoorloofd gedrag;
  • het beschermen van eigendommen en goederen van Dynamo tegen diefstal;
  • het beschermen van eigendommen en goederen van medewerkers, vrijwilligers, klanten en bezoekers tegen diefstal

De beeldinformatie wordt minimaal 2 weken en maximaal 4 weken bewaard waarna de informatie wordt gewist en wordt alleen bekeken door geautoriseerde medewerkers indien er een incident heeft plaatsgevonden.

Bezoek aan de website van Dynamo

Als u onze website bezoekt, registeren we anonieme bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Dynamo registreert dit IP-adres niet en het is geblokkeerd in cookies. Wat u op onze website doet wordt dus alleen anoniem geregistreerd.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Dynamo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Dynamo klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden alleen gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goede functioneren van de site, zoals het klikken van vorige.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Ook zijn op onze website scripts opgenomen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Dit ziet u door middel van buttons om te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Als u deze buttons gebruikt, gebruikt u daarmee het betreffende sociale netwerk. Deze buttons werken namelijk door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter, Google+ of LinkedIn zelf afkomstig zijn waarmee ook cookies worden geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter, Google+ of LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hoe gaat Dynamo met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Dynamo een beleidsdocument opgesteld.

Zorgvuldig

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet op zorgvuldige wijze verwerkt. Dynamo zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doelen en alleen met een rechtvaardige grondslag worden verzameld en verwerkt. Er worden door Dynamo niet meer persoonsgegevens verzameld dan noodzakelijk is voor het vooraf bepaalde doel en persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen treft Dynamo passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Naast het beveiligen van de systemen willen we ook dat binnen Dynamo niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Dynamo is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Dynammo zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Dynamo bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. De belangrijkste bewaartermijnen vind u bij het kopje van de hulp- of dienstverlening waar u gebruik van maakt.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Dynamo kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Dynamo haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Dynamo zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u toestemming geeft voor de doorgifte.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Dynamo persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Dynamo verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Meestal zullen wij dit doen door middel van een flyer, deze kunt u ook op deze website vinden.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Dynamo en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamo onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Dynamo kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons bestuurssecretariaat opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

 

Dynamo Bestuurssecretariaat, postbus 93500, 1090 EA Amsterdam, 020 46 09 371, [email protected]

 

We verzoeken u wel specifiek aan te geven op welke persoonsgegevens uw verzoek bettrekking heeft.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Ook hebben wij intern toezicht door een functionaris gegevensbescherming.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Over dit privacy statement

Dynamo kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 25 maart 2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.dynamo-amsterdam.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Dynamo, postbus 93500, 1090 EA Amsterdam, 020 46 09 300, [email protected]